کارت خرید

ایمیل مارکتینگ

پنل ارسال ۱۰۰۰ ایمیل روزانه

-ویژگی ها-تعيين آدرس Reply توسط کاربر - تغيير نام فرستنده - ارسال بصورت کاملاً اتوماتيک
-قابليت-گزارش ايميلهاي ارسالي و خوانده شده تعداد ایمیلهای ارسالی – تعداد ایمیلهای ارسال نشده – تعداد ایمیلهای بازشده -تعداد کلیک های انجام شده بر روی لینک درون ایمیل شما به صورت نمودارهای حرفه ای مشخص می شود
----- مشتری موظف است پس از سفارش پنل ارسال انبوه فورا DNS های داده شده از طرف ما را بر روی دامنه ارایه داده شده ست نموده و از طریق بخش پشتیبانی اعلام نماید لذا هر گونه تاخییر در این مرحله موجب تاخییر در کانفیگ پنل ارسال انبوه می گردد.

 • 50 در ساعت تعداد ارسال ایمیل
 • پیشرفته گزارش دهی
 • آفلاین روش ارسال
 • نامحدود تعداد لیست ایمیل
 • بلی شناسایی ایمیل نامعتبر
 • ۱ عدد ای پی اختصاصی
 • ۲-۱۲ ساعت تحویل
پنل ارسال ۲۵۰۰ ایمیل روزانه

-ویژگی ها- تعيين آدرس Reply توسط کاربر - تغيير نام فرستنده - ارسال بصورت کاملاً اتوماتيک
-قابليت- گزارش ايميلهاي ارسالي و خوانده شده تعداد ایمیلهای ارسالی – تعداد ایمیلهای ارسال نشده – تعداد ایمیلهای بازشده -تعداد کلیک های انجام شده بر روی لینک درون ایمیل شما به صورت نمودارهای حرفه ای مشخص می شود
----- مشتری موظف است پس از سفارش پنل ارسال انبوه فورا DNS های داده شده از طرف ما را بر روی دامنه ارایه داده شده ست نموده و از طریق بخش پشتیبانی اعلام نماید لذا هر گونه تاخییر در این مرحله موجب تاخییر در کانفیگ پنل ارسال انبوه می گردد.

 • 100 در ساعت تعداد ارسال ایمیل
 • پیشرفته گزارش دهی
 • آفلاین روش ارسال
 • نامحدود تعداد لیست ایمیل
 • بلی شناسایی ایمیل نامعتبر
 • ۱ عدد ای پی اختصاصی
 • ۲-۱۲ ساعت تحویل
پنل ارسال ۵۰۰۰ ایمیل روزانه

-ویژگی ها- تعيين آدرس Reply توسط کاربر - تغيير نام فرستنده - ارسال بصورت کاملاً اتوماتيک
-قابليت- گزارش ايميلهاي ارسالي و خوانده شده تعداد ایمیلهای ارسالی – تعداد ایمیلهای ارسال نشده – تعداد ایمیلهای بازشده -تعداد کلیک های انجام شده بر روی لینک درون ایمیل شما به صورت نمودارهای حرفه ای مشخص می شود
----- مشتری موظف است پس از سفارش پنل ارسال انبوه فورا DNS های داده شده از طرف ما را بر روی دامنه ارایه داده شده ست نموده و از طریق بخش پشتیبانی اعلام نماید لذا هر گونه تاخییر در این مرحله موجب تاخییر در کانفیگ پنل ارسال انبوه می گردد.

 • 200 در ساعت تعداد ارسال ایمیل
 • پیشرفته گزارش دهی
 • آفلاین روش ارسال
 • نامحدود تعداد لیست ایمیل
 • بلی شناسایی ایمیل نامعتبر
 • ۱ عدد ای پی اختصاصی
 • ۲-۱۲ ساعت تحویل
پنل ارسال ۷۵۰۰ ایمیل روزانه

-ویژگی ها- تعيين آدرس Reply توسط کاربر - تغيير نام فرستنده - ارسال بصورت کاملاً اتوماتيک
-قابليت- گزارش ايميلهاي ارسالي و خوانده شده تعداد ایمیلهای ارسالی – تعداد ایمیلهای ارسال نشده – تعداد ایمیلهای بازشده -تعداد کلیک های انجام شده بر روی لینک درون ایمیل شما به صورت نمودارهای حرفه ای مشخص می شود
----- مشتری موظف است پس از سفارش پنل ارسال انبوه فورا DNS های داده شده از طرف ما را بر روی دامنه ارایه داده شده ست نموده و از طریق بخش پشتیبانی اعلام نماید لذا هر گونه تاخییر در این مرحله موجب تاخییر در کانفیگ پنل ارسال انبوه می گردد.

 • 320 در ساعت تعداد ارسال ایمیل
 • پیشرفته گزارش دهی
 • آفلاین روش ارسال
 • نامحدود تعداد لیست ایمیل
 • بلی شناسایی ایمیل نامعتبر
 • ۱ عدد ای پی اختصاصی
 • ۲-۱۲ ساعت تحویل
پنل ارسال ۱۰۰۰۰ ایمیل روزانه

-ویژگی ها- تعيين آدرس Reply توسط کاربر - تغيير نام فرستنده - ارسال بصورت کاملاً اتوماتيک
-قابليت- گزارش ايميلهاي ارسالي و خوانده شده تعداد ایمیلهای ارسالی – تعداد ایمیلهای ارسال نشده – تعداد ایمیلهای بازشده -تعداد کلیک های انجام شده بر روی لینک درون ایمیل شما به صورت نمودارهای حرفه ای مشخص می شود
----- مشتری موظف است پس از سفارش پنل ارسال انبوه فورا DNS های داده شده از طرف ما را بر روی دامنه ارایه داده شده ست نموده و از طریق بخش پشتیبانی اعلام نماید لذا هر گونه تاخییر در این مرحله موجب تاخییر در کانفیگ پنل ارسال انبوه می گردد.

 • 420 در ساعت تعداد ارسال ایمیل
 • پیشرفته گزارش دهی
 • آفلاین روش ارسال
 • نامحدود تعداد لیست ایمیل
 • بلی شناسایی ایمیل نامعتبر
 • ۱ عدد ای پی اختصاصی
 • ۲-۱۲ ساعت تحویل